8.-10. Trinn, VGS

På sporet av fredsprisen 2022

Tema: Menneskerettigheter, Medborgerskap, Krigsregler

Varighet: 60 min
Copyright © Foto: Røsler, Nobels Fredssenter

For- og etterarbeid

Tidsramme: 45 min

Bruk gjerne litt tid med klassen for å forberede besøket hos oss. Her er et forslag til et forarbeid om Nobels fredspris og fredsprisvinnerne for 2022.

1) Har dere hørt om Nobels fredspris? Kjenner dere til noen som har vunnet prisen?

Se filmklippet "Hva er egentlig Nobels fredspris?"


Etter du har sett filmen, skriv ned minst tre fakta du ikke visste om fredsprisen fra før. Del det du lærte med en medelev.


2) Fredsprisen for 2022 ble delt mellom én person og to organisasjoner: menneskerettsforkjemperen Ales Bjaljatski fra Belarus, og menneskerettighetsorganisasjonene Memorial fra Russland og Center for Civil Liberties fra Ukraina.

Se filmklippet om årets vinnere med elever fra Vika vgs og nestleder i Nobelkomiteen, Asle Toje, og svar på spørsmålene.

  • Hvem er de tre fredsprisvinnerne? Hvilke land kommer de fra?
  • Hva er begrunnelsen for at akkurat disse har fått fredsprisen i år?
  • Gi eksempler på hvordan én eller flere av vinnerne har kritisert myndighetene i landet de er fra.
  • Hvilke eksempler gir Asle Toje på at lands myndigheter har straffet tidligere nobelprisvinnere som har jobbet for menneskerettigheter?

3) Hvilke spørsmål sitter dere igjen med om Nobels fredspris og fredsprisvinnerne for 2022 før besøket hos Nobels fredssenter? Skriv dem ned, og still spørsmålene til museumspedagogen dere møter under besøket.

Hvis dere ønsker å utvide forarbeidet til besøket kan vi anbefale å bruke Fredsprisleksjonen vår (60-90 min). Den finner du her:

Ungdomsskole norsk.
VGS norsk.
VGS/Ungdomsskole engelsk.


Velkommen til oss! Vi gleder oss til å møte dere. 😊


Tidsramme: En-to økter (á 90 min)

Til læreren
I dette etterarbeidet oppfordrer vi elevene til å reflektere over hvorfor og hvordan de selv og andre kan kjempe for saker og engasjere seg i demokratiet.

Oppgave 1 består av noen oppfølgingsspørsmål til besøket hos oss.

I oppgave 2 får de mulighet til å utforske foto fra fredsprisutstillingen for å sette seg inn i en aktuell sak, og tenke over hvorfor folk velger å gå ut i gatene.

I oppgave 3 skal de gjøre en diskusjons- og rangeringsøvelse i grupper. Lapper til diskusjon ligger vedlagt slik at du som lærer kan skrive det ut og klippe opp til hver gruppe før timen. I denne øvelsen skal de se nærmere på hvilke former for aktivisme som finnes og reflektere over: Hva kunne de selv gjort, og ikke gjort? Hvilke metoder er mer effektive enn andre?


Oppgave 1: Hva husker du fra besøket?
Snakk sammen i par eller grupper, før dere tar en samtale i klassen:

Hvem vant Nobels fredspris 2022, og hva har de gjort for å vinne prisen?

Var det noen bilder eller gjenstander fra utstillingen som du husker spesielt godt? Hva handlet det om, og hvorfor gjorde det et inntrykk?

De tre fredsprisvinnerne er enige om at en må ha menneskerettigheter på plass for å bygge demokrati. Hvorfor det?


Oppgave 2: "Ordinary People"
Del 2 av fredsprisutstillingen, "Ordinary People", viser hvordan vanlige mennesker bruker ytringsfriheten og står opp for sine rettigheter over hele verden. Her finner du eksempler fra blant annet Iran, USA, Storbritannia og Russland. Gå til den digitale versjonen av utstillingen, og scroll ned til overskriften "VANLIGE MENNESKER". Velg deg ett bilde som du legger spesielt merke til.

Les bildeteksten, og finn også ut litt mer om konteksten til bildet. Svar på spørsmålene:

Hvorfor valgte du dette bildet? Er bildet fra en sak du er spesielt opptatt av, eller var det en annen grunn til at du valgte akkurat dette bildet?

Hva risikerer menneskene på bildet ved å demonstrere?

Hvilke konsekvenser kan det få å IKKE å gjøre noe?


Oppgave 3: Gruppearbeid og diskusjon - hvilke former for aktivisme finnes, og hva ville dere brukt?

Les opp de ulike formene for aktivisme som står på lappene dere har fått utdelt. Diskuter og ranger lappene fra MEST til MINST.

Først, hvilke metoder kunne dere selv tenke dere å ta i bruk? Er det noen dere ikke ville tatt i bruk?

Så, lag en ny rangering: hvilke metoder tenker dere er mer effektive enn andre? Vil noen metoder være mer effektive på noen saker enn andre?

Etter å ha diskutert og rangert i gruppene kan dere ta en oppsummering i klassen: Var gruppene nokså enige i rangeringene, eller var det store forskjeller fra gruppe til gruppe?

Tidsramme: 45 min

We recommend that you spend some time with the class to prepare the visit with us. Here are some suggestions for classroom activities on the Nobel Peace Prize and the peace prize winners for 2022.

1) Have you heard of the Nobel Peace Prize? Do you know anyone who has won the award?

Watch the film clip "Hva er egentlig Nobels fredspris?"


After watching the film, write down at least three facts you didn't know about the Peace Prize before. Share what you learned with a fellow student.


2) The 2022 Peace Prize was shared between one person and two organizations: the human rights activist Ales Bialiatskifrom Belarus, the human rights organizations Memorial from Russia and the Center for CivilLiberties from Ukraine.

Watch the film clip about this year's winners with students from Vika vgs and deputy chair of the Nobel Committee, Asle Toje, and answer the questions.

  • Who are the three peace prize winners? Where are they from?
  • What is the reason why these have received the peace prize this year?
  • Give examples of how one or more of the winners have criticized the authorities in the country they are from.
  • What examples does Asle Toje give of countries' authorities having punished former Nobel Prize winners who have worked for human rights?

3) What questions are you left with about the Nobel Peace Prize and the Peace Prize winners for 2022 before the visit to the Nobel Peace Centre? Write them down, and ask the questions to the museum educator you meet during the visit.

If you want to do further preparations for the visit, we can recommend using our Peace Prize lesson (60-90 min). You can find it here:

VGS/Ungdomsskole English.


Welcome! We look forward to meeting you. 😊

Tidsramme: 1-2 økter (á 90 min)

To the teacher
In this follow-up lesson plan, we encourage students to reflect on why and how they themselves and others can fight for issues and get involved in democracy.

Exercise 1 consists of some follow-up questions to the visit with us.

In exercise 2, the students get the opportunity to explore photos from the peace prize exhibition to familiarize themselves with a current issue, and think about why people choose to go out into the streets to protest.

In exercise 3, the students will do a group discussion and ranking exercise. Notes for discussion are attached so that you as a teacher can print them out and cut them up for each group before class. In this exercise, they will take a closer look at what forms of activism exist and reflect on: Which methods of activism would they themselves use? Which methods are more effective than others?


Exercise 1: What do you remember from the visit?
Talk together in pairs or groups, before you have a conversation in class:

Who won the Nobel Peace Prize 2022, and why did they win?

Were there any images or objects from the exhibition that you remember particularly well? What was it about, and why did it make an impression?

The three peace prize winners agree that human rights must be in place to build democracy. Why is this?


Task 2: " Ordinary People"
Part 2 of the peace prize exhibition, " Ordinary People", shows how ordinary people use freedom of expression and stand up for their rights all over the world. Here you will find examples from, among others, Iran, the USA, Great Britain and Russia. Go to the digital version of the exibition and scroll down to the heading "ORDINARY PEOPLE". Choose one picture that interests you.

Read the caption, and also try to find out a bit more about the context of the image. Answer the questions:

Why did you choose this picture? Is the image from an issue you are particularly concerned about, or was there another reason why you chose this particular image?

What do the people in the picture risk by demonstrating?

What could be the consequences of NOT doing something?


Exercise 3: Group work and discussion - which forms of activism are there, and what would you use?

Read out the different forms of activism that appear on the cards you have been given. Discuss and rank the notes from MOST to LEAST.

First, what methods would you prefer to use?

Then, make another ranking: which methods do you think are more effective than others?

After discussing and ranking in the groups, you can summarize in class in class: Did the groups pretty much agree on the rankings, or were there big differences from group to group?